Σημειώνεται ότι το 2015 το Πανεπιστήμιό μας, το κορυφαίο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας λειτουργούσε με ελλιπέστατη χρηματοδότηση, με  περίπου το 35% του διοικητικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα, με σημαντικές ελλείψεις στο επιστημονικό προσωπικό (λόγω μη επαναπροκήρυξης θέσεων μελών που συνταξιοδοτήθηκαν και μη προκήρυξης νέων θέσεων) και με επακόλουθες σημαντικές δυσλειτουργίες σε νευραλγικούς τομείς (πχ. προκηρύξεις μεγάλων διαγωνισμών κ.λπ.).

Στις σελίδες 1 – 10 παρουσιάζεται το έργο της Διεύθυνσης Διοικητικού, που σε συνεχή συνεργασία και συντονισμό με τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Γραμματείες των Κοσμητειών έχουν συνολικά επιτελέσει εντυπωσιακό διοικητικό έργο. Αριθμοί που μπορούμε να συγκρατήσουμε είναι:

 • επαναφορά 360 περίπου διοικητικών υπαλλήλων που ήταν σε διαθεσιμότητα
 • εξέλιξη σε ανώτερες βαθμίδες 1250 περίπου υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, μειώνοντας το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε 20 ημέρες κατά μέσο όρο.
 • απόσπαση διακοσίων (200) εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου των Τμημάτων του Ιδρύματος.
 • συστηματική ενημέρωση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΑΠΕΛΛΑ, Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, Απογραφή, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΑΥΚ,
  ΣΕΠΕ.
 • πρωτοκόλληση 102.000 περίπου εγγράφων και τη διακίνηση της αλληλογραφίας του ΕΚΠΑ μεταξύ των υπηρεσιών του και άλλων φορέων εκτός Ιδρύματος.
 • πρωτοκόλληση 2.800 περίπου εμπιστευτικών εγγράφων και τη διακίνησή τους στους αποδέκτες αυτών
 • έκδοση δύο προκηρύξεων-ανακοινώσεων (2015 και 2016) για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διοικητικών υπαλλήλων από άλλους φορείς
 • έκδοση 2.700 ακαδημαϊκών ταυτοτήτων

 

Στις σελίδες 11 -16 παρουσιάζεται η λειτουργία τα τελευταία έτη του ανώτερου συλλογικού οργάνου, της Συγκλήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για  το διάστημα 2015-2019 πραγματοποιήθηκαν 103 συνεδριάσεις της Συγκλήτου. Αριθμοί που μπορούμε να συγκρατήσουμε είναι:

 • Οι ανηρτημένες πράξεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι σήμερα, από την Γραμματεία της Συγκλήτου ανέρχονται σε 3377 πράξεις.
 • Για το 2015, η Σύγκλητος έχει συζητήσει και έχει λάβει 576 αποφάσεις. Για το 2016, η Σύγκλητος έχει λάβει 944 αποφάσεις. Για το 2017, η Σύγκλητος έχει λάβει 1434 αποφάσεις. Για το 2018, η Σύγκλητος έχει λάβει 1380 αποφάσεις. Για το 2019 μέχρι σήμερα, η  Σύγκλητος έχει λάβει 766 αποφάσεις.

Στις σελίδες 17-18 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων: παρέχονται ήδη οδηγίες για την απόκτηση ψηφιακής
υπογραφής (http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes.html) και οι σχετικές ενέργειες (τελική φάση διαγωνισμού) αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, έτσι ώστε από το νέο ακαδημαϊκό έτος να τεθεί σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα συνεδριάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου (άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου), με συμμετοχή πάντα και Διοικητικών στελεχών, για την καλύτερη προετοιμασία των θεμάτων σε κάθε τομέα.

Τέλος, με την συνεχή συμμετοχή μας στη Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ( http://www.synodos-aei.gr/ ) συμβάλλαμε και συμβάλλουμε στην διαμόρφωση των θέσεων σε συλλογικό επίπεδο και την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, όπως την απλούστευση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία μας, αλλά και σε άλλα ακαδημαϊκά θέματα, θέματα φοιτητικής μέριμνας και θέματα τακτικού προϋπολογισμού και ΕΛΚΕ, που μας απασχολούν.

 

Θέλω να ευχαριστήσω:

 • Τα μέλη της Συγκλήτου και τη Γραμματεία Συγκλήτου για την διαρκή συνεργασία και υποστήριξη
 • τη Διεύθυνση Διοικητικού που σε διαρκή συντονισμό με τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Γραμματείες των Κοσμητειών που έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας
 • όλους τους εργαζόμενους που άμεσα ή έμμεσα συνεργάστηκαν για τα παραπάνω πεπραγμένα,
 • τα μέλη ΔΕΠ τα οποία δούλεψαν άοκνα σε Επιτροπές για τους ίδιους στόχους,
 • καθώς και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις,

που όλοι, σε περιβάλλον με δραματικά ελαττωμένη τη χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ σε σχέση με το παρελθόν, εν μέσω της μείωσης του αριθμού του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ, εργαστήκαμε μαζί, για να επιτύχουμε αυτά τα τόσο θετικά αποτελέσματα στον διοικητικό τομέα. Με την ανάκληση της διαθεσιμότητας, εργαστήκαμε για την επαναφορά του Πανεπιστημίου μας στην κανονικότητα, με πάγια επιδίωξη των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για ένα ανοικτό, ποιοτικό, εξωστρεφές και δυναμικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέσα στην Κοινωνία και τις ανάγκες της.

 

Η ενεργητική θέση όλων, οι θετικές σας προτάσεις και η στενή συνεργασία με τις αναφερόμενες Διευθύνσεις δίνει νέα εναύσματα για περαιτέρω αναβάθμιση των διοικητικών μας διαδικασιών. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ