Προσφάτως διεξήχθη το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ογκολογίας με υβριδική μορφή, αλλά με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις νέες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στην Ογκολογία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι ανακοινώσεις που αφορούσαν γυναικολογικές κακοήθειες, με βάση τις οποίες αναμένεται να αλλάξει και η καθιερωμένη κλινική πρακτική στα νεοπλάσματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού που υπερεκφράζουν στο γκογονίδιο Her-2 ένας νέος παράγοντας, η τραστουζουμάμπη ντερουξτεκάνη, απέδειξε σημαντική αποτελεσματικότηα.