Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον τομέα της διεξαγωγής κλινικών μελετών στη χώρα μας και ιδίως για τους ασθενείς με καρκίνο. Πλέον σε αρκετές ογκολογικές μονάδες υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες για διάφορα νεοπλάσματα  που προσφέρουν πρόσβαση στους ασθενείς σε καινοτόμες θεραπείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στη βάση δεδομένων clinicaltrials.gov όπου καταγράφονται οι διεθνείς κλινικές μελέτες, αναφέρεται ότι στη χώρα μας πραγματοποιούνται 1.157 κλινικές μελέτες για ασθενείς με καρκίνο από τις οποίες οι 206 είναι αυτήτη στιγμή ενεργείς. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των μελετών είναι παρεμβατικές, δηλαδή εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μιας νέας θεραπευτικής αγωγής σε σχέση με την καθιερωμένη αγωγή.
Η έγκριση πολλών νέων θεραπειών στην ογκολογία τα τελευταία χρόνια έχει ως συνέπεια ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών να θεραπεύονται με νέες καινοτόμες θεραπείες που έχουν προκύψει από επιτυχημένες κλινικές μελέτες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι νεότερες στοχεύουσες θεραπείες, μικρομοριακοί αναστολείς ενδοκυττάριων ενζύμων, μονοκλωνικά αντισώματα, μονοκλωνικά αντισώματα συζευγμένα με χημειοθερα πευτικά φάρμακα, μονοκλωνικά αντισώματα έναντιτων σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος, αμφιειδικά αντισώματα και κυτταρικές θεραπείες. Τα  οφέλη της κλινικής έρευνας είναι πολυεπίπεδα και επηρεάζουν θετικά διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα οφέλη που προκύπτουν από τις κλινικές μελέτες αφορούν τον ασθενή, τους ερευνητές, την επιστήμη, την οικονομία, το σύστημα υγείας και ολόκληρη την κοινωνία.
Οι ασθενείς έχουν ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες και βελτιωμένη ποιότητα και προσδόκιμο ζωής. Η οικονομία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύονται με εισροή επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υγείας, οι ιατροί και ερευνητές συμμετέχουν στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και συγχρόνως δίνονται σημαντικές απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Η αρχή όμως και τοτέλος κάθε κλινικής δοκιμής είναι προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε νέες καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς μας. Ο ασθενής είναιτο επίκεντρο κάθε διαδικασίας και κάθε προσπάθειας. Η διεξαγωγή κλινικών μελετών απαιτεί τη συνεργασία των αρχών, του επιστημονικού προσωπικού και των ασθενών, των χορηγών, των εταιρειών που  επιβλέπουν τη διεξαγωγή κλινικών μελετών αλλά και των συλλόγων ασθενών. Πρόκειται για μια ανθρώπινη αλυσίδα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.