Στη σύγχρονη εποχή των εξωστρεφών ανταγωνιστικών οικονομιών και των νέων τεχνολογιών, οι δείκτες ερευνητικής απόδοσης και καινοτομίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους προκειμένου να εκτιμηθεί το αποτύπωμα μιας χώραδ στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον έντασης γνώσης.