Στις σελίδες 1-5 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της διαμόρφωσης και την υλοποίησης της Στρατηγικής του Ιδρύματος για τις διεθνείς κατατάξεις του ΕΚΠΑ και των άλλων πανεπιστημίων. Με βάση το έργο των μελών ΔΕΠ, καθώς και των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και διοικητικών στελεχών και με την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, είναι εμφανής η βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου μας, της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της φήμης του, καθώς και η ανάδειξη και η προβολή του ερευνητικού και του ακαδημαϊκού έργου μας.

 

Στις σελίδες 7-19 παρουσιάζεται το εκτενές έργο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές μονάδες, τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων, τις άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς και τους εξωτερικούς φορείς (κρατικούς φορείς, Υπουργεία και κεντρική διοίκηση, Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης). Μεταξύ δεκάδων αρμοδιοτήτων, είναι καίρια η συμβολή της στην επανίδρυση των 183 ΠΜΣ το προηγούμενο έτος.

 

Στις σελίδες 20-28 παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την διασφάλιση ποιότητας, καθώς και για την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος, αλλά και την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας τόσο στο ΕΚΠΑ όσο και στα επιμέρους προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Είναι σημαντική η έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης φέτος, σύμφωνα με την οποία το ΕΚΠΑ ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές του Προτύπου Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Επίσης, είναι άξια επαίνων η πρόσφατη πιστοποίηση των 2 πρώτων Προγραμμάτων Σπουδών, του Τμήματος Βιολογίας και του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δράσεις Προβολής της Έρευνας και την Καινοτομίας στο Ίδρυμα, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Επισκεπτών Καθηγητών στο ΕΚΠΑ.

 

Στις σελίδες 29-35 καταγράφονται τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων με αναλυτική καταγραφή ανά οικονομικό έτος, όπου περιλαμβάνεται και η γραφιστική επεξεργασία, σελιδοποίηση και εκτύπωση του ενημερωτικού φυλλαδίου του ΕΚΠΑ (Self Portrait), το οποίο, εκτός από την Ελληνική, έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες. Τέλος, καταγράφεται η δραστηριότητα του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, το οποίο προσφέρει μέσω των εργαζομένων του υψηλού επιπέδου και κύρους εκμάθηση ξένων γλωσσών.

 

Ταυτοχρόνως επισυνάπτονται δύο βασικά κείμενα: 1. το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ (2018-2028), όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από την αρμόδια Επιτροπή και 2. ο Κώδικας Δεοντολογίας και Πρακτικής του ΕΚΠΑ, μετά τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

 

Θέλω να ευχαριστήσω:

- όλους τους εργαζόμενους που άμεσα ή έμμεσα συνεργάστηκαν για τα παραπάνω πεπραγμένα,

- τα μέλη ΔΕΠ τα οποία δούλεψαν άοκνα σε Επιτροπές για τους ίδιους στόχους,

- καθώς και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις, που όλοι, σε περιβάλλον με δραματικά ελαττωμένη τη χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ σε σχέση με το παρελθόν, εν μέσω της μείωσης του αριθμού του διοικητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ, μετά δε και από τη δραματική περίοδο της διαθεσιμότητας μεγάλου μέρους του διοικητικού προσωπικού, εργαστήκαμε μαζί, για να επιτύχουμε αυτά τα τόσο θετικά αποτελέσματα στον ακαδημαϊκό τομέα.

 

Η ενεργητική θέση όλων, οι θετικές σας προτάσεις και η στενή συνεργασία με τις αναφερόμενες Διευθύνσεις, Επιτροπές και φορείς μπορεί να δώσει νέα εναύσματα για περαιτέρω αναβάθμιση της ακαδημαϊκής μας πορείας. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ