Στις σελίδες 5-9 παρουσιάζεται το Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ, όπως διαμορφωνόταν σταδιακά τα τελευταία χρόνια μετά τις συνεχείς διαπραγματεύσεις των Πανεπιστημίων της χώρας με τους αρμόδιους φορείς. Στην τελευταία σελίδα αναλύεται η νομοθετική ρύθμιση που μόλις ψηφίστηκε, που περιλαμβάνει επιπλέον απλοποίηση στην έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, στη διεύρυνση κατηγοριών προσωπικού που μπορεί να προσληφθούν χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία των μετακινήσεων.

 

Στις σελίδες 12- 15 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία της υπηρεσίας αρωγής χρηστών ΕΛΚΕ (Help Desk), και στη σελίδα 24 πληροφορίες για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.

 

Στις τελευταίες σελίδες παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τον ΕΛΚΕ, όπως η ροή των εισερχομένων και των εξερχομένων εγγράφων που έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την περίοδο 2015 - 2018. Συγκεκριμένα, το 2015 η υπηρεσία δέχτηκε 99.399 εισερχόμενα έγγραφα που πρωτοκολλήθηκαν, αριθμός που αναλογεί κατά μέσο όρο σε 8.283 εισερχόμενα το μήνα και 407 εισερχόμενα την ημέρα. Το 2018 σημειώθηκε θετική μεταβολή των εισερχομένων εγγράφων κατά 14%. Η υπηρεσία δέχτηκε κατά το 2018, 112.986 εισερχόμενα έγγραφα που πρωτοκολλήθηκαν, αριθμός που αναλογεί κατά μέσο όρο σε 8.633 εισερχόμενα το μήνα και 457 εισερχόμενα την ημέρα. Επίσης, ο μέσος ετήσιος αριθμός αναρτήσεων που πραγματοποίησε ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την περίοδο 2015-2018 ανήλθε σε 72.764.

 

Θέλω να ευχαριστήσω:
- τα μέλη ΔΕΠ που στάθηκαν δίπλα στον ΕΛΚΕ και, αντιμετωπίζοντας το συνεχώς διαφοροποιούμενο νομοθετικό πλαίσιο, είχαν επωφελή συνεργασία με τον φορέα,
- όλους τους εργαζόμενους του ΕΛΚΕ που άοκνα παρήγαγαν αυτό το αποτέλεσμα, και άμεσα ή έμμεσα εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για τα παραπάνω πεπραγμένα,
- τα μέλη ΔΕΠ τα οποία δούλεψαν άοκνα σε Επιτροπές για τους ίδιους στόχους, καθώς και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις που εργάστηκαν για τον ΕΛΚΕ και συνεργάστηκαν με αυτόν.

 

Η διατήρηση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ ήταν κομβικής σημασίας ειδικά το 2015, σε περιβάλλον γενικευμένης οικονομικής αβεβαιότητας για τη χώρα μας και καθυστέρησης πληρωμών εκ μέρους των ΕΣΠΑ, και εκ μέρους του Δημοσίου. Από τότε, και εν μέσω της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων, γίνανε τεράστια βήματα για την σημερινή καθημερινή λειτουργία των προγραμμάτων και τη σταθερή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση του Πανεπιστημίου μας.

 

Με εκτίμηση
Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ