Ο καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος μέσω της Κυριακάτικης Kontranews τονίζει πως εξαιτίας της πανδημίας είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε όλοι έναν νέο τρόπο ζωής, λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν τα μέτρα πρόληψης. Αποκαλύπτει το αν και το πότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός νέου γενικευμένου lockdown και αναλύει το είδος της θεραπείας που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραθέτει αναλυτικά το ποιοι θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης και σημειώνει πως είναι πολύ πιθανόν από το νέο έτος να εγκριθεί το πολυπόθητο εμβόλιο κατά του


κορωνοϊού.

Παρά τα μέτρα που έχουν επιβλη­θεί, τα ημερήσια κρούσματα δεν μει­ώνονται. Μήπως τελικά δεν επαρ­κούν;

 

Πλέον έχει καταστεί σαφές, ότι θα πρέ­πει να υιοθετήσουμε για ένα ικανό χρονι­κό διάστημα μηνών έναν νέο τρόπο ζωής που να συνάδει με την απαρέγκλιτη τήρη­ση των μέτρων αποτροπής της μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19. Η ουσιαστικό­τερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη, έτσι ώστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, τους οικείους μας και τους συμπολίτες μας. Είναι αναγκαία από όλους η επιμονή και η υπο­μονή για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτή­σεις της εποχής χωρίς να κοπωθούμε. Η συμμόρφωση των πολιτών στην τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, σωματικής απομάκρυνσης και των λοιπών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19 θα καθορίσουν την πορεία της επιδημιολογικής καμπύλης.

Σε ποια περίπτωση πιστεύετε πως θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο ενός lockdown; Υπάρ­χει ένα όριο στα ημερήσια κρούσμα­τα, που μόλις ξεπεραστεί θα καταστεί αναγκαίο να κλειστούμε στο σπίτι;

Η αξιολόγηση της ανάγκης για τοπικό ή γενικευμένο lockdown αποτελεί μια συνε­χή διαδικασία. Δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο όριο στον αριθμό ημερησίων κρουσμάτων πάνω από το οποίο να θεωρείται βέβαιο το lockdown. Η δυναμική της αύξησης τόσο των νέων κρουσμάτων, ιδιαίτερα στις μεγα­λύτερες ηλικίες, όσο και των νοσηλευόμε­νων λόγω COVID-19 θα καθορίσει την αναγκαιότητα και τη χρονική διάρκεια ενός τοπικού ή εκτεταμένου lockdown.

Πώς σχολιάζετε την πρόβλεψη του ινστιτούτου ΙΗΜΕ (Institute for Health Metrics and Evaluation) για 7.000 θανάτους στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο;

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και κρούει τον κώδω­να του κινδύνου. Τονίζεται ότι σημα­ντικός αριθμός από τους προβλεπό­μενους θανάτους μπορούν να απο­τραπούν με την τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ποια η γνώμη σας για τη θεραπεία των μονοκλωνικών αντισωμάτων που έλαβε ο Τραμπ; Πότε θα την έχουμε στην Ελλάδα;

Το φαρμακευτικό προϊόν REGN-COV2 πρόκειται για ένα συνδυαστι­κό «cocktail» μονοκλωνικών αντι­σωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, τα REGN10933 και REGN10987, που αποσκοπεί τόσο στη θεραπεία ασθενών με COVID-19 όσο και στην πρόληψη της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Και τα δύο αντι­σώματα είναι σχεδιασμένα ώστε να συνδέονται μη συναγωνιστικά με το τμήμα της πρωτεΐνης S του SARS-CoV-2 που συνδέεται με τον υπο­δοχέα (receptor-binding domain – RBD). Το REGN10933 αποτρέπει τη σύνδεση του RBD με τον υπο­δοχέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) στα ανθρώπινα κύτταρα και έτσι ανα­στέλλει την είσοδο του ιού SARS-CoV-2 στα κύτταρα. Το REGN10987 συνδέεται και αυτό με το RBD τμή­μα της πρωτεΐνης S, αλλά σε διαφο­ρετικό σημείο από το REGN10933. To REGN-COV2 δεν αποτελεί εγκε­κριμένη θεραπεία για ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Βρίσκε­ται υπό αξιολόγηση για την ασφά­λεια και την αποτελεσματικότητα σε τέσσερις κλινικές μελέτες φάσης 3 (NCT04426695, NCT04425629, NCT04381936, NCT04452318), στις οποίες πρόκειται να συμμε­τέχουν συνολικά 11.074 συμμε­τέχοντες.

Το εμβόλιο της γρίπης πρέ­πει να γίνει από όλους μας ή μόνο από τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες;

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμ­μα Εμβολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέ­πει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταρα­χή. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη). Μεταμόσχευση οργά­νων και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρό­νιο μεταβολικό νόσημα. Χρόνια νεφροπάθεια. Χρόνιες παθήσεις ήπατος. Νευρολογικά - νευρομυ­ϊκά νοσήματα. Σύνδρομο Down.

3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλά­ζουσες.

4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρ­κία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.

5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακρο­χρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματο­ειδή αρθρίτιδα και άλλα).

6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φρο­ντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμε­νο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επι­πλοκών της γρίπης.

7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπι­κό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολεί­ων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχο­λών, ειδικών σχολείων κλπ), νεοσύλλε­κτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κατα­στήματα κράτησης.

8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπη­ρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσω­πικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγ­γελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

9. Άστεγοι.

10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρό­φοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Η Johnson & Johnson ανέστειλε τις δοκιμές του εμβολίου λόγω πιθα­νών παρενεργειών... Τελικά μήπως βρισκόμαστε μακριά από το πολυ­πόθητο εμβόλιο;

Αρκετά υποψήφια εμβόλια βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές φάσης 3 και αξιολογού­νται σε μεγάλο αριθμό ασθενών ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι όψιμες φάσεις των κλινικών μελετών θα ολοκληρωθούν με την ίδια ταχύτητα που ολοκληρώθη­καν οι πρώιμες φάσεις ανάπτυξης νέων εμβολίων. Είναι πολύ πιθανό αρχές του νέου έτους να έχουμε την έγκριση ενός ή και περισσότερων εμβολίων από τις ρυθ­μιστικές αρχές αλλά θα περάσουν κάποιοι μήνες ώστε να κυκλοφορήσει το εμβόλιο στην παγκόσμια αγορά και να είναι διαθέ­σιμο για μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.

*Πρύτανης ΕΚΠΑ, Kαθηγητής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Δ/ντης Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Πηγή: https://kontranews.gr/ARThROGRAFOI/Athanasios-Dimopoylos-Prepei-na-yiothetisoyme-gia-mines-enan-neo-tropo-zois