Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 1235/22-4-2019 Πράξη του Πρύτανη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την από 6 Μαΐου 2019 απόφασή της όρισε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/3255), τα εκλογικά τμήματα στα οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων την 15η Μαΐου 2019 από την 7η π.μ. έως την 6η μ.μ. και την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η αναγνώριση των εκλογέων από την οικεία εφορευτική επιτροπή, η οποία γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή (παρ. 2, άρθρ. 5 υπουργικής απόφασης 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ. Β’)

2. Οι εκλέκτορες παρακαλούνται να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράλειψης ή λάθους να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Διοικητικού (earetoul@uoa.gr)

3. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 15 του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’) «8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση….»

4. Η παρ. 3 του άρθρ. 5 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ. Β’) προβλέπει: «3. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών, να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.»

5. Για λόγους που αφορούν την άρτια προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας παρακαλούνται οι εκλέκτορες να ελέγξουν εγκαίρως εάν λειτουργεί το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να ενημερώσουν το ΚΛΕΙΔΙ εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα

6. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι του ΕΚΠΑ σε άλλους φορείς του Δημοσίου ψηφίζουν στο εκλογικό κέντρο της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι τοποθετημένοι με απόφαση των αρμοδίων οργάνων

7. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν διατεθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και ασκούν τα καθήκοντά τους σε άλλη υπηρεσία από αυτή της αρχικής τους τοποθέτησης ψηφίζουν στο εκλογικό κέντρο της υπηρεσίας που υπηρετούν

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή